Gajenje prepelica

Farmsko gajenje:

Farmsko gajenje prepelica u svetu je relativno malo zastupljeno, iz razloga što veći deo ljudske populacije nema naviku da konzumira njihovo meso i jaja. Broj ovih ptica je u stalnom porastu, ali je njihovo držanje još uvek na niskom nivou, lišeno u većini slučajeva naučne i stručne pomoći. Popularizacija proizvoda prepelica utiče na njihovo omasovljenje i gajenje ovih ptica ima šanse da poprimi karakter industrijskog živinarstva. Farmsko gajenje prepelica je još uvek puno nepoznanica i nedorečenosti.

Nosivost

Kao što smo vec rekli ženke počinju da nose jaja 45-og dana života. One prosečno godišnje snesu 250 do 300 jaja. Od činilaca koji vidno utiču na nosivost najvažniji su: temperatura sredine u kojoj jedinka živi, svetlost i ishrana. Optimalna temperatura, na kojoj se drže prepelice, je oko 21oC. Međutim, temperatura može da varira od 14 do 35oC. a da se, pritom, nosivost održi u željenim granicama.

Inkubiranje-proizvodnja jednodnevnih prepelčića

Izvođenje prepeličića podmetanjem jaja pod kokoš koristi se samo za malu proizvodnju i, kako je već napomenuto, u slučaju nužde. S obzirom na to da kokoške rase bantam ispoljavaju instinkt za leženje čak 3 do 4 meseca, mogućno je taj period iskoristiti za veći obim izvođenja prepelčića.

Za masovniju proizvodnju prepelica dolazi u obzir samo veštačko inkubiranje. U tu svrhu se koriste specijalni inkubatori za leženje jaja prepelica (horizontalni i vertikalni inkubatori), a i savremeni automatski inkubatori za piliće.

Pre ulaganja, temeljno se očisti unutrašnjost inkubatora i sama prostorija, dezinfikuje i gasira formaldehidskim parama (na 1m2 prostora koristi se 21ml 40% formalina, 17g kalijumpermanganata i 21ml vode;  prostorija se mora zagrejati na 26-30oC. a samo gasiranje traje 12 časova). Po isteku vremena gasiranja, prostorija se otvori i dobro provetri najmanje 72 sata. Tokom inkubiranja, koje traje 17 dana, kontrolišu se temperatura, vlažnost i okretanje i vodi evidencija o tome.  Normalna temperatura u inkubatoru je između 38,2-38,5oC.Objekat
za prepelice mora se graditi tako da im obezbede potpunu zaštitu, pruži punu udobnost i svetlosni stimulans primenom veštačkog svetla kada je to potrebno. Treba ga graditi adekvatno potrebama ptica, da je lak za održavanje, a u njemu oprema da je pravilno raspoređena. U gajenju prepelica moguće je ostvariti visok stepen mehanizacije i automatizacije proizvodnih procesa. U intenzivnom gajenju važan tehničko-tehnološki uslov je gradnja objekata zatvorenog tipa, koji mogu biti sa prozorima, ili bez njih. Veličina objekata za gajenje prepelica može biti različita, što zavisi od veličine jata.  Prema tome, veličina objekata za smeštaj prepelica može da bude od nekoliko desetina m2 (20-50m2), pa do tipskih objekata od 500m2 korisne površine.

Smeštaj i objekti za uzgoj prepelica

Prilikom smeštaja mora se voditi računa da su prepelice vrlo živahne, plašljive i poludivlje ptice. Farme za gajenje prepelica u podnom sistemu držanja je poželjno graditi po principu fazanerija, sa zatvorenim objektima ispred kojih se nalaze veliki ispusti (volijere). Ukoliko se gaje prepelice nosilje u kavezima onda se farme grade kao živinarnici za koke nosilje.
Životni prostor je veoma bitan preduslov za uspeh gajenja. Na 1m2 podnog prostora može se gajiti 80-100 ptica do uzrasta od 5 nedelja. U sistemu tova prepelica na 1 m2 gaji se 70-80 ptica. Za odrasle prepelice u kaveznom sistemu držanja dovoljno je da se obezbedi 1,25-1,45 cm2 po ptici. Odrasle prepelice uspešno će se proizvoditi u podnom sistemu gajenja ako imaju 130 cm2 prostora po ptici. Ukoliko se grade i ispusti poželjno je da se obezbedi minimalno 1m2 za 5-10 ptica. U zajedničkim boksovima nisu potrebna gnezda jer prepelice nose po prostirci. To je razlog da se prepelice više gaje u kavezima. Odrasloj prepelici treba obezbediti 1,25 do 2,5 cm prostora na hranilici. Za napajanje, ukoliko se koriste okrugle standardne pojilice od 3 l, dovoljna je jedna za 80 pilića. Za odrasle se mora ispoštovati normativ 0,6 cm prostora na pojilici po ptici. Odrasle prepelice lako se naviknu na pojilice i šolja pojilice. Jedna takva pojilica trebalo bi da se postavi za svakih 5 ptica.

Uslovi koji su potrebni za uzgoj prepelica

Potrebna temperatura u prvoj nedelji uzrasta prepelica treba da je oko 35 °C, a kasnije se svake nedelje smanjuje za 3,5 °C, sve dok pilići potpuno ne operjaju, a to je u uzrastu od 3-4 nedelje. Optimalna temperatura za nosilje je od 20 do 22 °C, a za brojlere 22 do 23 °C. Relativna vlažnost vazduha trebalo bi da se kreće u rasponu od 60-75%. Objekti u kojima se gaje prepelice moraju se provetravati, ali se mora obratiti pažnja da se izbegnu direktna promaja i hladnoća. Sistem ventilacije mora biti takav da se obezbedi 4-6 m3 svežeg vazduha po 1 kg telesne mase na sat. Svetlosni režim je takodje bitan za uspeh gajenja i treba da se prilagodi uzrastu ptica.

U zavisnosti od obima proizvodnje, postoje tri osnovna sistema smeštaja prepelica: avijarni, podni i kavezni. Avijarni sistemi se obično koriste za odgoj i držanje egzotičnih prepelica, bilo napolju ili unutra. Podni sistemi se koriste za male i srednje farme. Komercijalne farme gde se drže ptice intenzivno, uveliko koriste samo kavezne sisteme, same ili u kombinaciji sa podnim sistemima.

13 Oct 2010